Medyczna Szkoła Policealna

Z nami osiągniesz sukces!

Opis kierunku

Kierunek terapeuta zajęciowy w szkole policealnej EDU Unischool w Krakowie przygotowuje przyszłych specjalistów do pracy z pacjentami w różnym wieku i z różnymi zaburzeniami funkcjonalnymi. Program kształcenia składa się z teoretycznych zajęć oraz praktyk, które pozwalają na zdobycie umiejętności w zakresie terapii zajęciowej.

W trakcie studiów studenci poznają różnorodne metody terapii zajęciowej, takie jak terapia manualna, terapia ręki, terapia sensoryczna czy integracja sensoryczna. Nauczają się również, jak prowadzić diagnozę funkcjonalną pacjenta oraz jak planować i przeprowadzać indywidualne terapie.

Kształcenie odbywa się zgodnie z najnowszymi standardami i trendami w dziedzinie terapii zajęciowej. Studenci zdobywają wiedzę z zakresu anatomii, fizjologii, psychologii, pedagogiki oraz etyki i praw pacjenta. Kierunek terapeuta zajęciowy w EDU Unischool jest praktyczny i oparty na rzeczywistych przypadkach pacjentów, dzięki czemu absolwenci są przygotowani do pracy w zawodzie i skutecznie pomagają swoim pacjentom w przystosowaniu do życia w społeczności szpitalnej i pozaszpitalnej.

Zapisz się już dziś i kształć się w EDU Unischool!

Czas trwania nauki

2 lata – 4 semestry

1248 godzin zajęć

210 godzin praktyk zawodowych

Tryb nauki

Stacjonarny

Tytuł zawodowy

Terapeuta Zajęciowy

Opłata za szkołę

Bezpłatna

Miejsce pracy

 • Szpitale
 • Zakłady opiekuńczo-lecznicze
 • Ośrodki i domy pomocy społecznej
 • Niepubliczne ośrodki opieki zdrowotnej
 • Poradnie rehabilitacyjne
 • Środowiskowe domy pomocy
 • Zakłady opiekuńczo-wychowawcze
 • Placówki resocjalizacyjne
 • Przedszkola integracyjne

Zadania terapeuty zajęciowego

 • Opieka i współpraca z podopiecznym poprzez rozpoznanie, a następnie dążenie do zaspokojenia jego potrzeb życiowych – z uwzględnieniem
  czynników zdrowotnych, psychologicznych i społecznych
 • Diagnozowanie potrzeb bio-psycho-społecznych podopiecznych oraz planowanie indywidualnego i grupowego programu terapii,
  dostosowanej do potrzeb pacjenta, jego cech i nawyków oraz zaleceń lekarskich
 • Prowadzenie różnych form oddziaływania terapeutycznego w celu poprawy funkcjonowania fizycznego, psychicznego i społecznego
  podopiecznych oraz ich integracji społecznej i zawodowej
 • Wspieranie podopiecznych w opanowaniu wykonywania prostych i złożonych czynności codziennych i poprawie samodzielnego funkcjonowania
 • Motywowanie pacjentów do udziału w leczeniu i rehabilitacji
 • Współdziałanie z zespołem aktywizująco-terapeutycznym prowadzącym rehabilitację, a także nawiązywanie i podtrzymywanie kontaktu terapeutycznego z rodziną i środowiskiem podopiecznego
 • Stałe monitorowanie reakcji pacjenta na terapię i przekazywanie wyników osobie kierującej (np. konsultowanie z lekarzem przebiegu i
  efektu terapii, zgłaszanie lekarzowi niewłaściwej reakcji na podejmowane działania czy występowanie niepokojących symptomów zaburzeń
  zdrowia itp.)
 • Dokumentowanie, monitorowanie i ocena przebiegu procesu terapeutycznego
 • Sprawowanie funkcji kierowniczych i organizacyjnych (np. organizowanie i prowadzenie pracowni lub oddziału terapii zajęciowej)

Uprawnienia

 • Świadectwo ukończenia szkoły policealnej
 • Dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie terapeuta zajęciowy MED.13. Świadczenie usług w zakresie terapii zajęciowej, wydawany
  wraz z suplementem w języku polskim i angielskim zgodnym z Europass potwierdzającym kwalifikacje uznawane w całej Unii Europejskiej.

Kształcenie zawodowe teoretyczne

 • Język obcy zawodowy
 • Język migowy
 • Propedeutyka zdrowia
 • Organizacja ochrony zdrowia
 • Biomedyczne podstawy anatomii, fizjologii i patofizjologii człowieka
 • Psychologia z elementami socjologii
 • Technologie informatyczne w terapii zajęciowej
 • Patologia z klinicznym zarysem chorób
 • Teoria rehabilitacji
 • Teoretyczne podstawy terapii zajęciowej
 • Psychologia w terapii zajęciowej
 • Bezpieczeństwo i higiena pracy

Kształcenie zawodowe praktyczne

 • Planowanie terapii zajęciowej
 • Pracownia terapii zajęciowej
 • Pierwsza pomoc w zagrożeniach zdrowia i życia