RODO

Klauzula informacyjna w związku z przetwarzaniem danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.  w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), 

informujemy, iż: 

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest EDU Unischool Sp. Z o.o.
  2. Administrator danych przetwarza dane w związku z prowadzeniem Szkół Policealnych EDU w Krakowie w celu realizacji zadań statutowych szkoły, w szczególności wpisania na listę słuchaczy szkoły, oraz wydania wszelkich dokumentów potwierdzających uczestnictwo w zajęciach a także wystawionych świadectw.
  3. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj:Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
  4. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji celu przetwarzania tj: zawarcia umowy i wpisania na listę słuchaczy szkoły. W przypadku niepodania danych lub zażądania zaprzestania przetwarzania danych, realizacja celu tj. kontynuacja nauki w szkole nie będzie możliwa.
  5. Dane udostępnione przez Panią/Pana mogą być przekazywane podmiotom realizującym na zlecenie Administratora danych zadania związane z celami przetwarzania, w szczególności podmiotom uczestniczącym w procesie dydaktycznym na podstawie stosownych umów, z zastrzeżeniem zgodności przetwarzania z przepisami RODO. Dane mogą być również przekazywane do instytucji i organów publicznych upoważnionych do pozyskania tych danych z mocy obowiązujących przepisów prawa.
  6. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu.
  7. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
  8. Dane osobowe będą przechowywane na okres realizacji usług związanych z celami przetwarzania oraz po zaprzestaniu świadczenia w/w usług na okres wymagany stosownymi przepisami w tym przepisami prawa oświatowego w celu zabezpieczenia zarówno roszczeń Administratora danych, jak i roszczeń wobec Administratora danych, m.in. w związku z przeprowadzaniem działań kontrolnych przez uprawnione prawem organy publiczne.