„Kraków Wspólnie”- Kursy Języka Polskiego

„Kraków Wspólnie” to inicjatywa Fundacji Internationaler Bund Polska która w kooperacji z szkołą policealną EDU Unischool w Krakowie, realizuje projekt mający na celu zapewnienie bezpłatnych kursów języka polskiego dla uczniów z Ukrainy chcących uczęszczać w przyszłości na polskie uczelnie wyższe.

W ramach projektu „Kraków Wspólnie” uczestnicy mają możliwość wzięcia udziału w dwóch typach kursów przygotowujących z języka polskiego. Pierwszy z nich to kurs Języka Polskiego Medycznego, który przygotowuje uczniów do podjęcia studiów na kierunku pielęgniarstwo. Drugi kurs Języka Polskiego Medycznego przygotowuje uczestników do podjęcia kształcenia na kierunkach stomatologicznych. Grupą docelową projektu są uczniowie pochodzący z Ukrainyw wieku od 16 do 18 lat.

Projekt „Kraków Wspólnie” stanowi odpowiedź na potrzeby uczniów z Ukrainy, którzy chcą rozwijać swoje umiejętności językowe oraz przygotować się do podjęcia studiów medycznych w Polsce. Dzięki inicjatywie EDU Unischool i Fundacji Internationaler Bund Polska uczestnicy mają szansę zdobyć cenne doświadczenie i umiejętności, które pozwolą im podjąć pracę na polskim rynku. Projekt jest finansowany z środków Wydziału Edukacji UMK oraz Funduszu Narodów Zjednoczonych na rzecz Dzieci (UNICEF).

Organizowane Kursy

Język Polski Medyczny kurs przygotowujący do podjęcia studiów na kierunku pielęganiarstwo

Kurs przygotowujący do podjęcia kształcenia na kierunkach stomatologicznych

Regulamin

Regulamin dla uczestników

 

  REGULAMIN

udziału w kursie  języka polskiego
dla uczniów z Ukrainy

 1. Uczestnik zobowiązuje się do konsekwentnego i sumiennego uczestnictwa w zajęciach przez cały okres trwania kursu.
 2. Uczestnicy zapisują się na kurs bezpośrednio u Realizatorów (uczelnie, szkoły językowe, lektorzy), którzy prowadzą z nami kursy. Informacje i miejsca, w których prowadzone są kursy dla uczniów są dostępne na stronie  http://www.ib-polska.pl/unicef/. Informacje będą na bieżąco aktualizowane. Na tej stronie uczestnicy znajdą również informacje o tym, które miejsca są przystosowane dla osób z niepełnosprawnością ruchową.
 3. Przed rozpoczęciem kursu zostanie przeprowadzony test sprawdzający poziom znajomości języka polskiego. Uczestnicy zostaną przypisani do odpowiednich grup.
 4. Uczestnik może jeden raz zmienić grupę jeżeli jest wolne miejsce w grupie o zbliżonym poziomie.
 5. Dozwolona jest nieobecność na 5 zajęciach w trakcie kursu. Nieobecności poza tym limitem wymaga usprawiedliwienia (zwolnienie lekarskie, pieczątka w paszporcie itp.).
 6. W przypadku nieobecności na zajęciach więcej niż 2 tygodnie z rzędu i braku kontaktu z uczestnikiem/rodzicem, może on zostać wykreślony z kursu.
 7. Zwolnione miejsce na kursie może zająć kolejny uczestnik z listy rezerwowej.
 8. W przypadku rezygnacji z kursu, należy pisemnie powiadomić o tym osobę prowadzącą kurs oraz podać datę rezygnacji.
 9. Osoba prowadząca zajęcia może w przypadku sytuacji losowych przełożyć termin zajęć, niezwłocznie informując o tym uczestników i podając nowy termin zajęć lub zapewnić osobę na zastępstwo.
 10. Odwołane zajęcia będą zrealizowane w innym, ustalonym z uczestnikami terminie.
 11. Realizator przeprowadza dla uczestników egzamin kończący kurs, którego zdanie jest warunkiem otrzymania zaświadczenia o ukończonym kursie językowym.
ПРАВИЛА участі у курсах

 

ПРАВИЛА

участі у курсах польської мови
для студентів з України

 1. Учасник зобов’язується постійно та старанно брати участь у заняттях протягом усього курсу.
 2. Учасники записуються на курс безпосередньо у Виконавців (університетів, мовних шкіл, викладачів), які проводять у нас курси. Інформація та місця, де проводяться курси для студентів, доступні на http://www.ib-polska.pl/unicef/. Інформація буде регулярно оновлюватися. На цій сторінці учасники також знайдуть інформацію про те, які місця пристосовані для людей з обмеженими фізичними можливостями.
 3. Перед початком курсу буде проведено тестування на рівень знання польської мови. Учасники будуть розподілені у відповідні групи.
 4. Учасник може один раз змінити групу, якщо в групі з подібним рівнем є вільне місце.
 5. Допускається пропуск 5 занять протягом курсу. Неявки понад цю межу потребують обґрунтування (лікарняний лист, штамп у паспорті тощо).
 6. У разі відсутності на заняттях більше 2 тижнів поспіль і відсутності контакту з учасником / батьками, він може бути відсторонений від курсу.
 7. Звільнене місце на курсі може бути зайнято наступним учасником із резервного списку.
 8. У разі звільнення з курсу необхідно письмово повідомити особу, яка проводить курс, із зазначенням дати звільнення.
 9. Особа, яка проводить заняття, у разі виникнення випадкових ситуацій може перенести дату занять, негайно повідомивши про це учасників та надавши нову дату занять або надати іншу особу.
 10. Скасовані заняття будуть проведені в іншу погоджену з учасниками дату.
 11. Провайдер проводить випускний іспит для учасників, складання якого є умовою отримання сертифікату про проходження мовного курсу.